ชมภาพและผลงาน"งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่ ๗"        
       
 
 
 
   
ผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1
- ระดับกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา              -ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
ตัวแทนนักเรียน      1
.) เด็กชายปวเรศ    ชุมรัมย์  2.) ด.ญ.วินุชนาถ  ถาวรสวัสดิ์ 3.) ด.ญ.ประกายพร    ชูพรหมวงศ์
 
   
 
   
ผลงานเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 - ระดับกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4  - ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
ตัวแทนนักเรียน    1.)ด.ญ.ลลิตา     สาธิตธรรมชาติ  2.)ด.ญ. จิราภรณ์     วงษ์อัยรา 
3.) ด.ญ. ยุพารัตน์    บุษดี  4.) ด.ญ.วสุพร   พรมแสง    5.) ด.ช. พีรพงศ์    ภูสอดศรี
 
         
   
 ผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1
- ระดับกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
ตัวแทนนักเรียน 1.) ด.ญ.จิรดา     ปราบบำรุง  2.)ด.ญ.พรนภา  พรมสมศรี   3.) ด.ช.นิพิฐพนธ์    รัฐมนตรี
 
   
 
 ผลงานโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 2
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2
- ระดับกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา
ตัวแทนนักเรียน 
 
   
 ผลงานภาพปะติด ช่วงชั้นที่ 3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1
- ระดับกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
ตัวแทนนักเรียน   1.) ด.ญ.พิราภรณ์      เสนาวงศ์
                            2.) ด.ญ. อังคณา         ฤทธิ์มห
 
     
 
 
โรงเรียนเทพปัญญา
ที่ตั้ง: 78 หมู่ 8 ถ.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
ติดต่อ: 042-334477 และ 0819640211 Fax: 042-331501
Current Pageid = 8